تبلیغات
نخبگان ریاضی - نمونه سوالات ریاضی آزمون های ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان ...

نمونه سوالات ریاضی آزمون های ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان ...

یکشنبه 25 اسفند 1387 04:41 ب.ظ

نویسنده : راشد رزوقی
78. كدام یك از اعداد زیر گویا هستند؟

1) 1/3132
2) .... 2/333
3) .... 1/314151
4) گزینه های 1و295. در شكل زیر مقدار x چند درجه است؟

1) 22/5
2)25
3) 27/5
4) 30
  

ادامه76. كدام یك از جملات زیر درست است؟

1) هر عدد طبیعی بر تمام مضارب خود بخش پذیر است.
2) عدد 127 دارای مقسوم علیه اول است
3) مجموعه مضارب طبیعی هر عدد یك مجموعه متناهی است
4) عدد یك مضرب هیچ عددی غیر از یك نیست

77. بزرگ ترین عدد سه رقمی كه فقط دارای سه مقسوم علیه اول، 2،3،5 می باشد، كدام است؟
1) 900
2)930
3) 950
4)990

78. مجموعه اعداد اول بین 71 تا 120 چند عضو دارد؟
1)10
2)11
3)12
4)13

79. كدام یك از اعداد زیر اول است؟
1)91
2)203
3)423
4)233

80. یك جعبه با 500 بسته ی دستمال كاغذی 15 سانتی متر مكعبی پر می شود. اگر بسته ها 25 سانتی متر مكعبی باشند، در این صورت چند بسته در یك جعبه جا می شود؟
1) 350
2)200
3)250
4)300دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 اسفند 1387 05:03 ب.ظ